วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การรณรงค์ Your NO Counts

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลก็คือ การรณรงค์ คอร์รัปชั่น ฉัน ไม่ ขอรับ (Corruption Your 'NO' Counts) อันเป็นขบวนการระหว่างประเทศที่ โครงการพัฒนาสหประชาชาติ (United Nations Development Program me) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime) ร่วมกันจัดขึ้นในวันต่อต้านการทุจริตสากล เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริตและวิธีต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าการทุจริตเป็นที่กีดขวางความร่วมมือในอันที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษเช่นไร บ่อนทำลายประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมเช่นไร ทั้งยังชักนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน บิดเบือนการตลาด พาความวินาศมาสู่คุณภาพชีวิต รวมถึงส่งผลให้เกิดความผิดอาญาซึ่งกระทำกันเป็นองค์การ การก่อการร้าย และภยันตรายอื่นต่อความมั่นคงของมนุษย์เช่นไร

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
เครดิต : เฟซบุ๊ก Corruption Your 'NO' Counts  

โดยมีสัญลักษณ์ของการรณรงค์นี้เป็นคำว่า Corruption สีแดง ตามมาด้วย Your 'NO' Counts ที่ไฮไลท์เน้นคำว่า "No" ด้วยตัวอักษรสีแดง ภายในกรอบคำพูดสีขาว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น